top of page

ទឹកក្រអូបបន្ទន់ក្រណាត់

 

ដាក់ទឹកក្រអូបបន្ទន់ក្រណាត់ ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនតាមបរិមាណត្រឹមត្រូវដូចខាងក្រោម រួចទើបដាក់ក្រណាត់ចូលតាមក្រោយ ៖

Add MachineWash Fabric Softener into the washing machine conform to the washing program. The dosage is shown below:

កម្រិតប្រឡាក់ || Type of soil               បរិមាណ ||Dosage

ប្រឡាក់តិច || Light soil                         4 - 5 ml / Dry Cloth 1 Kg
ប្រឡាក់មធ្យម || Medium soil              5 - 7 ml / Dry Cloth 1 Kg
ប្រឡាក់ខ្លាំង|| Heavy soil                      7 - 10 ml / Dry Cloth 1 Kg

Machine Wash Fabric Softener

 • ដាក់ទឹកក្រអូបបន្ទន់ក្រណាត់ ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនតាមបរិមាណត្រឹមត្រូវដូចខាងក្រោម រួចទើបដាក់ក្រណាត់ចូលតាមក្រោយ ៖

  Add MachineWash Laundry Detergent into the washing machine conform to the washing program. The dosage is shown below.

  កម្រិតប្រឡាក់ || Type of soil    បរិមាណ ||Dosage

  ប្រឡាក់តិច || Light soil                    6 - 7 ml / Dry Cloth 1 Kg
  ប្រឡាក់មធ្យម || Medium soil         7 - 9 ml / Dry Cloth 1 Kg
  ប្រឡាក់ខ្លាំង|| Heavy soil                 9 - 10 ml / Dry Cloth 1 Kg

bottom of page